Nông nghiệp 4.0, Nông nghiệp thế giới

Cây trồng khổng lồ – Giải pháp cho an