Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 13.10.2023: Giá DAP tại miền tây nhóng nhẹ. – Nhà Nông Miền Tây
X