Giá cả thị trường phân bón hôm nay ngày 14.11.2023: Chào giá DAP nhóng nhẹ vài nơi – Nhà Nông Miền Tây
X