Giá gạo hôm nay ngày 12/11/2023: giá gạo nhóng nhẹ – Nhà Nông Miền Tây
X