Giá sầu riêng hôm nay ngày 19/11/2023: giá đi ngang – Nhà Nông Miền Tây
X